• شرکت صنایع بسته بندی ارمغان گلبهار ۲۰ سال
  • شرکت سرزمین موجهای آبی ۱۲ سال
  • مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان ۲۰ سال