• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند