• رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه
  • نماینده مردم در دوره های اول، دوم، سوم و پنچم شورای شهر
  • عضو هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق کرمانشاه
  • موسس آموزشگاه زبانهای خارجی نوین
  • رئیس کمیسون سرمایه گذاری و مشارکت  شورای شهر‎