• مدیرعامل شرکت صنایع پالایشی تکیل پترولیوم آذربایجان
  • عضو انجمن مدبران صنایع
  • عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز