• منشی هیأت رئیسه اتاق اهواز در دوره پنجم و نایب رئیس اول اتاق در دوره ششم
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در دوره ششم و هشتم
  • رئیس کمیسیون بانوان دوره ششم اتاق اهواز
  • نایب رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق در دوره ششم
  • مؤسس و رئیس اتحادیه صادرکنندگان اهواز
  • چهار دوره صادرکننده نمونه استان