• فعال اقتصادی در حوزه بازرگانی
  • مدیر عامل شرکت طلوع گران ایل مشایخ
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج