• نماینده اتاق در جلسات تخصصی کارآفرینی و اشتغال و سرمایه گذاری استانداری هرمزگان
  • هیأت مؤسس پیام نور واحد خمیر در استان هرمزگان
  • استاد دانشگاه پیام نور
  • نماینده در جلسات تخصصی کارگروه صنعت و معدن استانداری هرمزگان
  • بیش از ۱۰ سال سابقه صادرات در مواد معدنی و واردات در زمینه باطری های صنعتی