• رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
  • عضو هیات مدیره شرکت آذرمهرآندیا
  • مشاور مطالعات آمایش و برنامه ریزی
  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
  • دبیرکانون کارآفرینان استان زنجان