• عضو اتحادیه عسل استان
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به مدت دو دوره