• فعال بخش صنعت
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق در دوره نهم
  • مدیرعامل شرکت سیمان مند دشتی