• فعال اقتصادی در حوزه گردشگری
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
  • صاحب امتیاز اقامتگاه بوم گردی کدخدا دهدشت