• فعالیت بازرگانی
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر