• عضو مؤسس انجمن مهندسان مکانیک ایران – شاخه خراسان
  • مؤسس، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مشاور صنعتی سهاطوس از سال ۱۳۷۴
  • مدیرعامل شرکت Soha Europe Invest در اروپا- پراگ
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان
  • رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه و تجارت سپاد
  • سابقه عضویت در اتاقهای بازرگانی ایران و فرانسه/ ایران و چین/ ایران و روسیه/ ایران و ایتالیا/ انجمن مدیران صنایع و شورای بازرگانی ایرانیان مقیم دبی