• لیسانس از دانشگاه کانادا رشته بازرگانی و تجارت
  • فوق لیسانس دانشگاه آلمان رشته مدیریت- بازرگانی
  • مشاور بازرگانی و بین المللی
  • مدرک فوق لیسانس بازرگانی سازمان مدیریت صنعتی از تهران
  • مدیرعامل آریان نورین جوش
  • عضو هیات مدیره الکترود نورین میکا
  • صنایع فلزی میخ سازی پارس
  • شرکت آلیاژ صنعت ابهر
  • گروه نورد فولاد کاران افق
  • شرکت ذوب آهن فرآیندکاران نورین