• رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
  • مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت معدن و تجارت