• فعالیت مستمر در بخش معدن و صنایع معدنی طی مدت ۴۳  سال گذشته
  • هیات مدیره خانه معدن ایران، چهار دوره عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، فارس و ایران
  • بنیانگذار تشکل تخصصی سنگ کشور
  • مدیر مسئول مجله سنگ و معدن
  • مشاور بخش خصوصی وزیر معادن و فلزات
  • هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران
  • رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و …