• فعالیت بازرگانی در بندر خرمشهر از سال ۱۳۷۹
  • فعالیت صادرات در مرز شلمچه
  • دو دوره عضو هیات نمایندگان اتاق خرمشهر
  • مدیرعامل شرکت بازرگانی احمدی