• عضو هیأت رئیسه دانشگاه چمران اهواز
  • معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
  • معاون بنیاد مستضعفان
  • مدیرکل مهندسی وزارت کشاورزی در جنوب
  • رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
  • مدیرعامل هولدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان
  • استان تمام پایه ۳۸ و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان