• رئیس اتاق در دوره پنجم
  • عضوهیات نمایندگان اتاق قزوین از ۸۲ تاکنون
  • رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین
  • نائب رئیس کمیسیون wto اتاق ایران در دوره هفتم اتاق ایران
  • نائب رئیس نخست اتاق بازرگانی قزوین ازاردیبهشت ۹۴ تا ۹۷
  • عضو ۲ دوره هیات نمایندگان اتاق ایران
  • مدیر و موسسه بازرگانی بین المللی بخشنده با سابقه ۳۳ سال و صادرکننده نمونه استانی
  • عضو هیأت مدیره شرکت توسعه صادرات و صنعت کاسپین