• عضوهیئت مدیره شرکت ماکارون گل از سال ۱۳۷۴ تاکنون
  • مدیر داخلی شرکت ماکارون گل از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹
  • موسس و مدیر شرکت آهن آلات اله بخشی از سال ۱۳۷۴ تاکنون
  • موسس و مدیر شرکت تولیدی صنعتی اله بخشی
  • مدیر داخلی شرکت تولیدی صنعتی اله بخشی