• کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  • پژوهشگر مقطع دکتری حقوق خصوصی
  • رییس هیأت مدیره شرکت براستا تجارت ایرانیان
  • مدیرعامل و رییس هیأت مدیره شرکت بین المللی توسعه تجارت اسپادانا
  • رییس هیأت مدیره مجمع امور داوری و میانجی گری اصفهان
  • رییس هیأت مدیره مجتمع راهبردی تحول و توسعه اصفهان
  • بنیانگذار مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان
  • طراح ایده تشکیل اتاق گردشگری کشور و بانک جامع قوانین پیشنهادی توسعه گردشگری
  • عضو هیأت مدیره مجمع امور میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
  • رییس کمیسیون حقوقی مجمع امور میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان