• ۱۶ سال سابقه مدیریت در واحدهای مختلف اتاق بازرگانی آبادان
  • ۴ سال سابقه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی آبادان
  • ۴ سال عضو کمیسیون جوانان؛ کارآفرینی و کسب و کارهای نوین
  • ۴ سال عضو هیأت بررسی سازمان تشخیص مطالبات تامین اجتماعی آبادان