• اتحادیه تعاون روستایی ۴ سال
  • مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی جرگلان ۱۳ سال