• ۲۰ سال سابقه تجارت
  • مدیرعامل بازرگانی سفال تاج
  • عضوهیات نمایندگان اتاق همدان