• مدیرعامل شرکت سفان
  • عضو هیأت رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی بندرعباس دوره ششم
  • عضو هیأت مدیره نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس دوره هفتم