• مدیر مسؤول و سردبیر هفته نامه خلیج فارس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
  • نماینده ویژه ریاست عالی دانشگاه در استان های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان
  • نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در تشکلهای سیاسی و هیأت های مذهبی استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان به مدت ۱۰ سال
  • رئیس کارگروه تخصصی اقتصادی، سرمایه گذاری و درآمدزایی ستاد هماهنگی دانشگاههای آزاد اسلامی هرمزگان