• مدیر تولید شرکت تابان الکترونیک
  • نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی خور (تولید کننده قطعات خودرو)
  • نایب رئیس هیات مدیره شرکت پیشتاز مبلمان خور (تولید کننده صندلی اداری و خانگی)
  • رئیس و نایب رئیس شهرک صنعتی سپهر نظر آباد (۴ دوره )