• عضو هیأت موسس شرکت شهرک صنعتی چرمسازان چرمشهر تبریز
  • مدیرعامل تولیدی آینده چرم
  • رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقی
  • عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز
  • رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات
  • رئیس کمیسیون اجتماعی اتاق ایران
  • عضو کمیسیونهای اقتصادی استان و کارگروه تسهیل