• فعال بخش کشاورزی
  • عضو هیأت نمایندگان در دوره نهم