• مدیر عامل شرکت پلی بهریس آفاق بروجن
  • مدیر کارخانه مجتمع نساجی نگین
  • عضو هیئت مدیره شرکت رنگین نخ نگین بروجن
  • عضو هیئت مدیره شرکت نساجی بروجن