• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
  • عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
  • عضو انجمن صنایع غذایی
  • عضو انجمن مدیران صنایع
  • خزانه دار اتاق تبریز