• کارشناس ارشد بهبود و توسعه صنایع
  • عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت گلستان
  • دارای ۳۵ سال سابقه مدیریت در کارخانجات