• واردات چوب و فرآورده های چوبی و صادرات انواع سنگ معدنی و وسایل چوبی