• مدیریت عامل شرکت رسانا برق
 • عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران سمنان
 • مدیر عامل شرکت پالنده صاف
 • دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان
 • دبیر اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان
 • مدیر عامل شرکت بین المللی نمایشگاههای صنعتی و بازرگانی سمنان
 • عضو هیات مدیره کشت و صنعت آبرود آهوان
 • عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک شعبه سمنان
 • پنج دوره عضو هیات رئیسه اتاق سمنان
 • رییس موسس مرکز علمی کاربردی پالنده صاف
 • رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی مرتعداران سمنان
 • نایب رییس صندوق تعاونی منابع طبیعی استان سمنان