• مدیرعامل شرکت آرمان مینای یزد از سال ۱۳۷۷ تا کنون
  • رئیس هیات مدیره شرکت حریر نام کویر یزد از سال ۱۳۸۸ تاکنون
  • رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان نساجی استان یزد از ۱۳۹۷ تاکنون
  • رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی و پوشاک استان یزد از سال ۱۳۹۶ تاکنون
  • عضو هیات مدیره دهکده نساجی یزد از سال ۱۳۹۶ تاکنون
  • رئیس کمیته بافندگی انجمن صنایع نساجی ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون