• مدیر عامل شرکت صنایع پشم کاشان از بدو تاسیس تا کنون
  • عضو هیئت مدیره شرکت فرش کویر سبز کاشاناز بدو تاسیس تا کنون
  • عضو هیئت مدیره شرکت شیما ریساز بدو تاسیس تا کنون
  • عضو هیئت مدیرهشرکت تابریسان از بدو تاسیس تا کنون
  • عضو هیئت مدیره شرکت پویا راد از بدو تاسیس تا کنون
  • مشاور فنی تاسیس و راه اندازی واحدهای بافندگی و ریسندگی
  • ریاست اتاق بازرگانی در دوره اول و دوم پس از انقلاب