• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر و اتاق ایران در دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم
  • فعالیت بازرگانی
  • خزانه دار اتاق بوشهر در دوره هشتم