• مدیر پروژه‌های زیربنایی صنایع، صنعت آلومینیوم،صنعت ریخته‌گری، صنعت موتورسازی، صنعت خودرو
  • مدیرعامل تراکتورسازی ایران
  • عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز
  • عضو هیات رئیسه اتاق تبریز
  • عضو کارگروه های اقتصادی استان
  • نائب رئیس اتاق تبریز