• رئیس هیات مدیره  شرکت آذر فولاد امین
  • رئیس هیات مدیره ارس تارلا امین
  • عضو هیات نمایندگان و عضو هیات رئیسه اتاق تبریز