• نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
  • رئیس خانه معدن استان کرمانشاه
  • نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشــاه در دو دوره
  • هشــت ســال معــدن دار نمونه استان
  • عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و کرمانشاه در دوره های ششم، هفتم و هشتم