• عضو هیات نمایندگان ایلام سه دوره
  • عضو هیات رئیسه اتاق ایلام یک دوره
  • صادرکننده برتر
  • عضو اتحادیه صادرکنندگان استان ایلام
  • عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق ایلام