• ریاست اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی ارومیه ۱۸ سال
  • نائب رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن کشاورزی ارومیه ۶ سال
  • حضور در جلسات اتاق ایران به عنوان عضو هیأت نمایندگان
  • مدیر عامل شرکت تولیدی اروم آدا
  • عضو هیأت مدیره نمایشگاههای بین المللی
  • رئیس هیأت مدیره شرکت آتیه سپید
  • بیش از ۵۰  سال سابقه فعالیت تجاری،تولیدی و بنیانگذار اتاق نوین ارومیه
  • عضویت در اتاق های مشترک : ایران و فرانسه ،ایران و ایتالیا،ایران وانگلیس ،ایران وترکیه ،ایرن وعراق، ایرن وچین ،ایرن وآفریقا