• مدیرعامل شرکت تعاونی سردسازان استان و انتخاب به عنوان واحد نمونه سال ۱۳۷۴
 • مسئولیت تشکیل هیاًت امنای شهرک صنعتی شماره ۲ سال ۱۳۸۳
 • انتخاب به عنوان واحد نمونه در سال ۱۳۸۴ توسط استانداری و سازمان صنعت و معدن
 • انتخاب به عنوان کارآفرین برتر توسط وزارت کار و امور اجتماعی سال ۱۳۸۶
 • اخذ کارت بازرگانی و توسعه تجارت خارجی در کنار تولید
 • عضو هیاًت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی خرم آباد
 • انتخاب به عنوان کارآفرین برتر ایثارگر ان و جانبازان در سال ۱۳۸۷
 • انتخاب به عنوان واحد نمونه استانی در روز صنعت و معدن و انتخاب کشوری در همان سال
 • انتخاب در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سال ۱۳۸۹
 • عضویت هیاًت مدیره تشکل انجمن شرکتهای صادرات و واردات استان سال ۱۳۷۷
 • انتخاب به عنوان واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۱
 • انتخاب به عنوان واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۲
 • انتخاب به عنوان دبیر کانون کارآفرینان برتر استان سال ۱۳۹۲
 • انتخاب در هیاًت نمایندگان اتاق بازرگانی سال ۱۳۹۳
 • انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت سال ۱۳۹۶
 • انتخاب و عضویت در هیاًت نمایندگان و هیاًت رئیسه اتاق بازرگانی سال ۱۳۹۷