• مدیر بازرگانی اسلامیه
  • مدیر عامل شرکت کشت صنعت سینا
  • رئیس انجمن تولیدکنندگان بتن آماده استان
  • عضو هیات رئیسه انجمن صادرکنندگان استان
  • عضو هیات نمایندگان دوره قبل اتاق ایران و همدان
  • رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان