• مدیر کارخانه تولید کود هیومیک اسید
  • مدیر مجموعه معدنی و فراوری سرب و روی خان خاتون