• کارآفرین نمونه و بنیانگذار هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس
  • عضو هیات نمایندگان و هیات رییسه دوره هشتم
  • رییس کمیسیون امور زیربنایی اتاق کرمان در دوره هشتم