• ۵۰ سال سابقه فعالیت در حوزه تولید و صنعت
  • ریاست خانه صنعت و معدن استان
  • ریاست کمیسیون صنعت اتاق همدان
  • مشاور کار وتامین اجتماعی
  • مدیرعامل بلوار اروند