• کارشناس ارشد حقوق
  • صادرکننده سنگ ساختمانی به کشور ترکمنستان از سال ۱۳۷۲
  • صادرکننده خشکبار به کشور ترکمنستان
  • فعالیت بازرگانی در کشورهای آسیای میانه
  • فعالیت در زمینه صنعت توریسم در کشورهای عربی
  • فعالیت در حوزه معدن در استان مازندران