• رئیس دفتر استاندار آذربایجان غربی
  • رئیس دفتر حراست آذربایجان غربی
  • قائم مقام سازمان کار و امور اجتماعی زنجان
  • قائم مقام سازمان کار و امور اجتماعی قزوین
  • مدیرعامل شرکت آرین توتون صنعت
  • مدیرعامل شرکت پتروشیمی میاندوآب و عضو هیات مدیره
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سیمان خمسه
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کلینیک آرین شفا
  • نائب رئیس هیات مدیره شرکت عایق الکتریک ایران ترانسفو