• مدیر پست تیران اصفهان
  • یکی از بنیانگذاران شرکت الکتروکویر
  • راه اندازی شرکتهای فراکو، لنا، پار سکویر اروند و آرتیسی